วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่10

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่10
วันที่24สิงหาคม พ.ศ.2554
-วันนี้อาจารย์ได้ทบทวนสื่อที่นักศึกษาทำว่าทำได้กี่แบบแล้วอาจารย์ก็ได้อธิบายถึงการทำสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยว่าสื่อต้องสอดคล้องกับวิธีการที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และการเรียนรู้คือเด็กสามารถเรียนรู้เพื่อนเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความอยู่รอด

งานที่ต้องทำ
-จับกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ให้นำขวดน้ำพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยกลุ่มละ1ชิ้นพร้อมเขียนวิธีการทำสื่อและประโยชน์ของสื่อ

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่9

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่9
วันนี้ส่งงานที่อบรมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2554 ทุกชิ้น
ตามที่อาจารย์ได้มอบหมายให้และอาจารย์ได้ให้นักศึกษาจับกลุ่ม 4 คน เล่นเกมการศึกษาของเด็ก 6 เกม


 ภาพกิจกรรม
 ร่วมกันตอบคำถาม  อภิปราย ให้ความเห็น จากการเล่นเกมการศึกษาว่เล่นแล้วได้อะไร
- เกมการศึกษา  เด็กได้ลองผิดลองถูกในการเล่น ได้สังเกต รู้จักเปรียบเทียบ
- อาจารย์ได้นำหนังสือ Popup  เรื่อง สัตว์ป่า นำมาเป็นตัวอย่างในการทำสื่อ Popup

และอาจารย์ได้บอกว่าจากการที่เราได้ทำสื่อหลายๆชิ้นช่วยทำให้เราสามารถนำไปใช้ในการเรียนได้ตลอดเวลาเช่นจัดป้ายนิเทศและนำไปใชในการฝึกสอนเด็กได้

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 8

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554

หมายเหตุ : ไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจาก มีการสอบกลางภาค
ระหว่างวันที่5-11สิงหาคม พ.ศ.2554 

บันทึกการเข้าอบรม การทำสื่อประยุกต์ใช้สำหรับเด็กปฐมวัย

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554

- ทำดอกไม้และ ผัก ผลไม้ แบบมีมิติ
- ทำหุ่นชักที่อ้าปากกินอาหารได้  3 แบบ กระต่าย,  ฮิปโป , หมี
- ทำนก ที่สามารถกางปีกบินได้
- พักรับประทานอาหารว่าง
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ทำภาพ ป๊อปอัพ 3 แบบ ดอกพุทธรักษา , กวาง , แตงโม
- ทำป้ายนิเทศ
- จับกลุ่ม นำเสนอป้ายนิเทศ 

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่7


บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่7
งานที่ส่งวันนี้
วันพุธที่ 3  สิงหาคม 2554
- วันนี้อาจารย์แนะนำในการทำสื่อ  บอกเทคนิคในการทำสื่อ Popup
- การนำสื่อเข้าสู่บทเรียน การแก้ไข้ปัญหาในการทำสื่อ
- อาจารย์ แจกกระดาษ สอน การ ทำสมุด จากกระดาษเหลือใช้ , ทำปากนกจากกระดาษเหลือใช้ 


งานที่มอบหมาย
- วันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค 54  เวลา 08.30 น. อบรม สอนเรื่องของการการทำสื่อประยุกต์
- เตรียม อุปกรณ์ มาดังนี้ > กรรไกร,คัดเตอร์,สีไม้,ที่รองตัด ( กระดาษกล่อง,กระดาษลัง )
- สมุดนิทานเล่มเล็ก
- ทำรูปภาพต่อกัน 4 ช่อง กว้าง 3 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว ช่องละ 2 นิ้วครึ่ง

- วาดรูปจากการพับ ปาก มา 1 ตัว
- ทำใบลงคะแนน 14 ช่อง