วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่17

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่17
วันที่ 6 ตุลาคม 2554

-ส่งงานทั้งหมด

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่16

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่16
วันนี้สอบปลายภาคเรียนที่1/2554 วิชาสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่15

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่15
วันที่ 28 กันยายน  2554

อาจารย์ได้สรุปเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด ของวิชา สื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยและส่งงานกลุ่มคือเกมการศึกษาเรื่องหน่วยต่างๆ กลุ่มข้าพเจ้าหน่วยบ้าน

-การเรียนรู้คือการปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

-สิ่งที่เหมาะสมที่สุดของพัฒนาการของเด็กคือ ของจริงเล่นได้จริงเด็กถึงจะเกิดการเรียนรู้โดยผ่านประสบการณืจริงๆ
อาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นสิ่งที่ได้จากการเรียน สื่อ 
-ทำให้ได้รู้ถึงความหมายของสื่อ
-องค์ประกอบของสื่อ
-การประดิษฐ์สื่อประยุกต์
-การยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง
-การทำงานร่วมกัน
-ความถูกต้อง เหมาะสม สำหรับเด็ก
-ความทนและความแข็งแรงของสื่อ
-เทคนิคการทำสื่อ    การผลิตสื่อจากเศษวัสดุ
-ประเภทของสื่อ  สื่อที่เหมะสมสำหรับเด็ก

สัปดาห์หน้า อาจารย์นัดสอบ ปลายภาควันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่14

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่14
วันที่21 กันยายน พ.ศ.2554

-ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
ในรายวิชา   การจัดประสบการณ์นาฏศิลป์และเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย (EAED2203)
ณ  อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก  (ช้น8)  วันที่21  กันยายน  พ.ศ.2554


วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่13

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่13
วันที่14กันยายน พ.ศ.2554
-วันนี้ได้แจกเอกสารเกมการศึกษา
อาจารย์ได้อธิบายถึงเกมการศึกษาและได้บอกวิธีการทำเกมการศึกษาที่ถูกต้อง
และอาจาร์ได้ตรวจบล็อคของนักศึกษา

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่12

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่12
วันที่7กันยายน พ.ศ. 2554
-วันนี้อาจารย์ได้อธิบายถึงเรื่องเกมการศึกษาและให้นักศึกษาจับกลุ่มกลุ่มละ4-5คน
เพื่อจัดทำเกมการศึกษาในแต่ละหน่วย  จัดกลุ่มเสร็จอาจารย์ให้จับฉลากว่า
แต่ละกลุ่มจะได้หน่วยอะไรโดยกลุ่มข้าพเจ้าได้ หน่วยที่7หน่วยบ้าน
และอาจารย์ได้แจกกระดาษแข็งให้นักศึกษานำกลับไปทำเกมการศึกษาเป็นกลุ่ม
แล้วนำไปมาส่งในคาบถัดไป
-นำหนังสือเกมการศึกษาของอาจารย์ไปถ่ายเอกสารแล้วนำไปศึกษาการทำเกมการศึกษา

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่11

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่11
วันที่31  สิงหาคม  พ.ศ.2554
-วันนี้ส่งงานที่อาจารย์สั่งตั้งแต่คาบที่แล้วคือการประดิษฐ์สิ่งต่างๆจากขวดน้ำ
โดยกลุ่มละ3-4คนต่อ1ชิ้นงาน กลุ่มข้าพเจ้าทำตุ๊กตาขวดอ้าปากได้
และอาจารย์ได้อธิบายถึงเกมการศึกษาให้นักศึกษาฟังอย่างละเอียด
และให้นักศึกษาทำ MindMap เกี่ยวกับเกมการศึกษาว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง
-อาจารย์ได้สอนการทำ MindMap  ในโปรแกรม MindMapper5.0แล้วนำไปใส่ลงในบล็อคโดยบันทึกเป็ไฟล์รูปภาพ